Troškovi izvršnog postupka kao omča oko vrata

Od 2012. godine kada su na scenu našeg pravosudnog sistema stupili, tada izvršitelji, a sada javni izvršitelji, najviše se priča oko troškova koji se pojavljuju kao naknada za njihov rad.

Istine radi, ti troškovi su trpeli nekoliko izmena do troškova koje imamo danas i do troškova koje javni izvšitelji danas obračunavaju, a sve na štetu izvršnih dužnika koji na kraju te troškove snose.

U ovom tekstu pokušaćemo da u što kraćem približimo konačno ljudima šta i kako tačno izvršitelji naplaćuju, šta je po našem mišljenju opravadan, a šta nebulozan trošak.

Šta su troškovi i kako funkcioniše sistem nastanka troškova?

Pre svega da biste razumeli sistem naplate troškova od strane izvršitelja morate znati da javni izvršitelji svoj rad naplaćuju na osnovu Javnoizvršiteljske tarife. Tom Tarifom predviđeni su svi troškovi koje javni izvršitelj naplati od izvršnog dužnika, ali nisu baš sve stavke realne i nužne da se nađu u pomenutoj Tarifi. Zadnja Tarifa stupila je snagu 01.01.2020. godine i samo je prividno došlo do pojeftinjenja troškova izvršnog postupka, ali u praksi je zapravo dovelo do poskupljenja jer su se povećale radnje koje izvršitelj može da vam naplati.

Izvršni postupak pokreće se predlogom za izvršenje. Taj predlog za izvršenje može se pokrenuti na osnovu više različitih isprava, ali u pravnom prometu najčešće se sreću predlozi za izvršenje na osnovu izvršne isprave (npr: presuda ili rešenje nekog suda), verodostojne isprave (račun/faktura,...) i treći onaj gde procentualno u odnosu na glavno potraživanje troškovi budu previsoki, to su računi na osnovu pruženih komunalnih usluga.

Troškovi izvršenja u bitnom zavise od vrste postupka, odnosno od sredstava i predmeta izvršenja, od potrebnih radnji da se namiri poveriočevo potraživanje, itd. Nije isto ako izvršni dužnik plati odmah po prijemu rešenja o izvršenju i ako Javni izvršitelj do konačnog namirenja izvršnog poverioca sprovede mnogobrojne radnje. Što manje izvršni dužnik učestvuje u postupku, to povećava mogućnost javnom izvršitelju da „gomila“ svoje radnje i time povećava troškove izvršenja.

Visina troškova zavisi od visine glavnog potraživanja i broja sprovedenih radnji javnog izvršitelja, kao i od činjenice da li je izvršni poverilac angažovao advokata da ga zastupa u izvršnom postupku.

Kao što smo rekli, visina troškova određuje se na osnovu visine glavnog potraživanja i broja i vrsta preduzetih radnji, te je Tarifom propisano da se sprovedene radnje tarifiraju na osnovu visine vrednosti potraživanja uvećano za neke procentne poene, kao i neke radnje samo na osnovu bodova. Jedan bod je u vrednosti od 150 dinara bez PDV-a (180 dinara sa PDV-om).

U ovom tekstu kao primer daćemo troškove koji obično nastaju u tzv. „komunalnim predmetima“ koji kod javnih izvršitelja nose oznaku predmeta „IIVK“, a primer koji damo možete primeniti i na sve ostale postupke koji se vode kod javnih izvršitelja.

Tako ćemo kao primer uzeti potraživanje na osnovu izdate doplatne karte za Parking servis. U tom slučaju sama doplatna karta iznosi oko 1.000,oo dinara, dok troškovi mogu da odu i preko 20.000,00 dinara. U našem primeru uzećemo situaciju da je izvršni dužnik primio rešenje o izvršenju i da je svoje potraživanje izmirio odmah po prijemu istog, a izvršnog poverioca je zastupao advokat.

Primer:

Glavno potraživanje: 1.000,oo dinara

Kamata: oko 200,00 dinara

Troškovi izvršitelja:

  1. Naknada za pripremu, vođenje i arhiviranje predmeta. - 8 bodova x 180 dinara = 1.440,00 dinara
  2. Za uspešno lično dostavljanje rešenja izvršnom dužniku – 7,5 bodova po jednom dostavljanju. U postupku obično imate 2 rešenja (Rešenje o izvršenju i Rešenje o troškovima), te imate 7,5 bodova x 2 akta x2 dostavljanja x 180 dinara = 2.700,00 dinara
  3. Dostavljanje poštom strankama, učesnicima u postupku, sudu, državnim organima, pravnim licima, preduzetnicima i imaocima javnih ovlašćenja. – Javni izvršitelj sve akte koje dostavlja Vama dostavlja i poveriocu, poslodavcu, banci, i sve se to tarifira sa 3,5 boda po dostavljanju. U našem primeru uzećemo da je javni izvršitelj tarifirao dostavu Zaključka o osnovnom predujmu poveriocu, Zaključak o predujmu troškova poveriocu, Rešenje o izvršenju poveriocu, Zaključak o zaključenju po Rešenju o izvršenju izvršnom dužniku i poveriocu i Zaključak o zaključenju po Rešenju o naknadi troškova izvršnom dužniku i poveriocu. Sve zbirno imate 7 dostava. 3,5 boda x 7 dostava x 180 dinara =4.410,00 dinara. Ovde neki izvršitelji dodaju i poštarinu koju su platili Pošti Srbije pa taj trošak trebate i za taj iznos da uvećate.
  4. Za prenos sredstava sa namenskog računa javnog izvršitelja. – Ova radnja postoji jer Vi iznos određen rešenjem o izvršenju i kasnije rešenjem o naknadi troškova uplaćujete na račun javnog izvršitelja,  a on taj iznos prebacuje izvršnom poveriocu. Tu svoju „uslugu“ javni izvršitelj naplaćuje 360,00 dinara po jednom prenosu, odnosno u našem slučaju 720,00 dinara.
  5. Za sastavljanje rešenja o izvršenju i rešenja o naknadi troškova. - 20% od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta. U našem slučaju ta naknada iznosi 1.440,00 dinara, te je 20% od tog iznosa 288,00 dinara. Kako u našem slučaju imamo 2 rešenja to će javni izvršitelj to i naplatiti 576,00 dinara.
  6. Na kraju kad sve platite ostaje i Naknada za uspešnost sprovođenja izvršenja koja je u našem slučaju 8 bodova, te u novčanim iznosima 8x180= 1.440,00 dinara.

Kao što smo gore spomenuli javna preduzeća, iako imaju zaposlene pravnike, troškove povećavaju angažovanjem advokata. Pa u našem slučaju izvršni poverilac ima pravo na naknadu troškova angažovanja punomoćnika iz reda advokata i to za sastav predloga iznos od 9.000,00 dinara i za sastav zahteva za donošenje rešenja o naknadi troškova iznos od 9.000,00 dinara, što ukupno čini Vaš trošak u visini od 18.000,00 dinara.Međutim, bilo bi korektno napisati da većina javnih izvršitelja po službenoj dužnosti donosi rešenje o naknadi troškova, tako da se u većini slučajeva za ovu stavku zapravo na kraju plati iznos od 9.000,00 dinara.

Na kraju kad se izvede matematika imamo sledeću situaciju:

  1. Glavni dug: 1000,00 dinara
  2. Kamata: oko 200,00 dinara
  3. Troškovi javnog izvršitelja: 11.286,00 dinara
  4. Troškovi izvršnog poverioca na ime zastupanja od strane advokata: 9.000,00 dinara

SVE UKUPNO: 21.486,00 dinara.

Kao primer u nastavku teksta prikazaćemo vam kako izgleda deo računa koji je izdat izvršnom poveriocu i šta se sve tarifira. Imajte na umu, da je ovo i ovakvo tarifiranje jedno od „umerenijih“ u izvršnom postupku.

Primer broj 1

Primer broj 2

Dakle, u konkretnom smo vam napisali jednu prostu situaciju kada zbog minornog duga koji je nastao zbog neplaćanja doplatne karte, vi kao izvršni dužnik odmah po prijemu rešenja o izvršenju izvršite plaćanja dugovanja u zakonom predviđenom roku, i samo u toj situaciji kada su sprovedene radnje kako smo mi naveli, samo u toj situaciji, troškovi budu otprilike ovoliki. Svaki predmet kod javnog izvršitelja je poseban i skoro je u svakom predmetu drugačije činjenično stanje. Često se dešava da Javni izvršitelji tarifiraju na desetine dostavljanja strankama u postupku, isticanje na oglasnu tablu, fotokopiranje, pribavljanje podataka od državnih organa i nebrojeno drugih radnji koje u skladu sa svojom vrednošću zapravo su previsiko samom Tarifom odmerene.

Jedna od situacija kako javni izvršitelji dodaju i povećavaju svoje troškove jeste taj da izvršnim dužnicima lično u kancelariji uručuju akte, sve od jednom, a da ih tarifiraju kao svako uručenje posebno. Isti je slučaj i sa dostavljanjem izvršnim poveriocima, gde se svaka dostava tretira kao jedan iznos, a faktički se dostavljanje izvrši odjednom.

Posebna pažnja treba da se posveti tarifiranju dostave, jer tu javni izvršitelji zapravo zarađuju na razlici od onoga što plate Pošti Srbije da Vam dostavi na adresu do tarifiranog iznosa. Ako na to dodate i javne izvršitelje koji tarifiraju i poštanske usluge onda dolazite u situaciju da ste kao dužnik sistemski oštećeni za velike iznose.

Veliki su i iznosi na ime naknade za uspešnost sprovođenja postupka. Tako ako ste presudom obavezani da platite iznos od 240.000,00 dinara ukoliko javni izvršitelj sprovede i samo jednu radnju, njemu automatski pripada 100% od predviđene Naknade za uspešnost, pa makar vi to kasnije platili dobrovoljno, oni obračunavaju naknadu na 100%. Tako u  slučaju glavnog duga od 240.000,00 pored svih troškova koje smo gore naveli i koju mogu bezbroj puta da se ponavljaju, samo na ime Naknade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka morate platiti 20.400,00 dinara.

Kako rešiti ovaj problem?

Rešenje ovog problema ne leži ni na izvršnim dužnicima koji kao „krajnji korisnici“ plaćaju ove troškove, ni na advokatima, pa ni na javnim izvršiteljima, već na samom zakonodavcu i pravosudnom sistemu. Zakonodavac je propisao da ministar propisuje Javnoizvršiteljsku tarifu. Po našem mišljenju brojne radnje iz Tarife bi trebalo ukloniti koji bi evidentno smanjili troškove izvršnog postupka, kap npr. dostave strankama i učesnicima u postupku, isticanje na oglasnu tablu, prenos sredstava sa namenskog računa, izdavanje potvrda. Svakako da javni izvršitelji svoj rad moraju da naplate kako bi i  oni mogli da pokriju troškove poslovanja, ali ako se uzme visina njihovih godišnjih prihoda sa visinom njihovih godišnjih rashoda, svakako da ima mesta smanjivanju i izmeni Tarife.

U rešavanju ovih problema, trebali bi da učestvuju i komunlana preduzeća na taj način što bi prestali da angažuju punomoćnike iz redova advokata za zastupanje u ovakvim predmetima, a da zapravo ove poslove i obavljaju mnoštvo pravnika koji su zaposleni u tim komunalnim preduzećima.

Mogućnosti je mnogo, samo se trebaju primeniti.

A šta da radite do tad?

Pokušajte na vreme da izmirujete svoje obaveze, a ako već dođete u situaciju da ste izvršni dužnik u nekom postupku, onda gledajte da nedozvolite javnom izvršitelju da „gomila“ izvršne radnje, već platite u zakonom predviđenom roku, dogovorite se sa poveriocem o otplati celokupnog dugovanja na rate, ili pak na kraju uložite prigovor na rešenje o troškovima ukoliko smatrate da je javni izvršitelj neosnovano naplaćivao svoje radnje. Dok je situacija ovakva, oni samo rade u „skladu sa Zakonom i propisanom Tarifom“ i izvršni dužnici pored osnovnih troškova moraju i velike troškove javnih izvršitelja da plaćaju.

Kompleksna je tema vezana za Javnoizvršiteljsku tarifu, tako da ovaj tekst možete smatrati samo kao uvod u ovu temu, a u narednom periodu ćemo se potruditi da vam drugim tekstovima približimo, preciznije, šta tačno i u kojim slučajevima izvršitelji naplaćuju.

U nastavku teksta vam prezentujemo Javnoizvršiteljsku tarifu gde je vrednost radnje izražena u bodovima, a bod računajte u vrednosti od 180,00 dinara sa PDV-om.

Imajte na umu da se sve nabrojane radnje zapravo mogu ponavljati više puta.

Tabela tarifa javnih izvršitelja

Tarifni broj 1.

Vrednost određena u dinarimaNaknada za pripremu, vođenje i arhiviranje predmeta
do 6.0008 bodova
preko 6.000 do 12.00012 bodova
preko 12.000 do 30.00020 bodova
preko 30.000 do 120.00022 boda, uvećano za 2% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 30.000
preko 120.000 do 600.00045 bodova, uvećano za 1% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 120.000
preko 600.000 do 3.000.00095 bodova, uvećano za 0,5% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 600.000
preko 3.000.000 do 12.000.000200 bodova, uvećano za 0,2% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 3.000.000
preko 12.000.000395 bodova uvećano za 0,1% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 12.000.000,  a najviše do 250.000 dinara

Tarifni broj 2.

Naknada za pojedinačne radnjeIznos
Za uspešno lično dostavljanje rešenja izvršnom dužniku7,5 bodova
Isticanje na oglasnu tablu odnosno elektronsku oglasnu tablu2,5 boda
Dostavljanje poštom strankama, učesnicima u postupku, sudu, državnim organima, pravnim licima, preduzetnicima i imaocima javnih ovlašćenja3,5 boda
Pribavljanje podataka od državnih organa, imalaca javnih ovlašćenja, drugih pravnih lica i preduzetnika koji su javnom izvršitelju potrebni za delotvorno vođenje postupka izvršenja i obezbeđenja, i to samo kada ti podaci nisu dostupni elektronskim putem10 bodova
Razgledanje nepokretnosti i pokretnih stvari, javno nadmetanje (prvo i drugo), osim elektronskog javnog nadmetanja, popisivanje nepokretnosti u vanknjižnoj svojini, popis pokretnih stvari, oduzimanje predmeta ručne zaloge, oduzimanje i predaja pokretne stvari, ispražnjenje i predaja nepokretnosti, sprovedena fizička deoba, izvršenje činidbe koju može preduzeti i drugo lice30% od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta za svaki započeti sat, ali ne duže od osam sati dnevno
Utvrđivanje da je izjava volje data5 bodova
Za prenos sredstava sa namenskog računa javnog izvršitelja2 boda po prenosu
Za sastavljanje rešenja o izvršenju, rešenja kojim se odbija ili odbacuje predlog za izvršenje, rešenja kojim je odlučeno o: prigovoru trećeg lica, zahtevu za otklanjanje nepravilnosti, predlogu za odlaganje izvršenja, obustavi postupka, troškovima postupka, rešenja iz člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju i za sastavljanje zaključka o predujmu, zaključka o namirenju, zaključka o prodaji i zaključka iz čl. 66, 67. i 193. Zakona o izvršenju i obezbeđenju20% od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta
Za fotokopiranje spisa0,1 boda po stranici
Izdavanje potvrde i uverenja strankama u vezi sa predmetima u kojima javni izvršitelj postupa5 bodova

Tarifni broj 3.

Vrednost određena u dinarimaNaknada za uspešnost sprovođenja
do 6.0008 bodova od vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja
do 12.00012 bodova od vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja
preko 12.000 do 30.00020 bodova od vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja
preko 30.000 do 120.00022 boda + 6% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 30.000
preko 120.000 do 600.00080 bodova + 5% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 120.000
preko 600.000 do 3.000.000    335 bodova + 4% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 600.000
preko 3.000.000 do 12.000.0001200 bodova + 2% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 3.000.000
preko 12.000.0003135 bodova + 1% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 12.000.000, a najviše do 2.000.000 dinara

Svakako za sve nedoumice možete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na našim profilima na Facebook-u i Instagramu.

                U Nišu,

Adv. Aljoša R. Šmalcelj

март 4, 2024
© 2024 - Advokatska kancelarija Šmalcelj Niš
Web dizajn - WebDiz Studio
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram