Izdavanje nalepnice za trotinete

Registracija lakih električnih vozila - trotineta

Pre nekog vremena šira javnost upoznata je sa novim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja i donošenju Uredbe koja obavezuje sve vlasnike lakih električnih vozila tzv. „trotineta“ da pribave nalepnicu za ova vozila, ili žargonski da izvrše registraciju istih.

Početak perioda od kada možete da pribavite nalepnicu za „trotinet“ najavljivan je za 05.04.2024. godine, ali iz Agencije za bezbednost saobraćaja su kasnili, te je dana 08.04.2024. godine objavljen način i postupak registracije lakih električnih vozila, koji je dopunjen 09.04.2024. godine.

Ko mora da registruje trotinet?

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da je trotinet „lako električno vozilo motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg“

Dalje je propisano „Vozač sme da upravlja lakim električnim vozilom u saobraćaju na putu ukoliko je na vozilu postavljena nalepnica, koju izdaje Agencija, iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Način izdavanja, vođenja evidencija, izgled i način postavljanja nalepnice iz stava 1. ovog člana, propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove, na predlog Agencije.“

Dakle sva lica koja od 15.06.2024. godine budu upravljala trotinetom moraće da za isti poseduju nalepnicu.

Kako i gde do nalepnice?

Pravilnikom o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila (u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da se zahtev podnosi na propisanom obrascu i da se uz njega prilaze:

1) tehnička dokumentacija za lako električno vozilo iz koje se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila;

2) fotokopija lične karte ili očitana lična karta, odnos dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica;

3) popunjena i potpisana izjava, na propisanom obrascu;

4) dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice

Agencija za bezbednost saobraćaja je, naravno sa zakašnjenjem, objavila i cene ove „usluge“, te će cena iznositi zapravo 2.060,00 dinara, od čega cena usluge izdavanja nalepnice je 1.560,00 dinara, dok je cena obrasca nalepnice 500,00 dinara.

Agencija je na svom sajtu izbacila listu pravnih lica po gradovima i opštinama kod kojih može da se podnese zahtev za izdavanje nalepnice, ali bez imena tih pravnih lica. Pretragom ranijih objava dolazimo do zaključka da je AMSS ovlašćen za izdavanje nalepnica i to ogranak u Nišu u ul. Bulevar Svetog cara Konstantina bb

Dokumentacija koja vam je potrebna za izdavanje nalepnice:

  1. Zahtev za izdavanje nalepnice za lako električno vozilo - fizičko lice (Obrazac 1.),
  2. Zahtev za izdavanje nalepnice za lako električno vozilo - pravno lice (Obrazac 2.),
  3. Izjava o dokumentaciji za lako električno vozilo (Obrazac 3.),

U nastavku možete preuzeti navedena dokumenta:

Koje su sankcije za neposedovanje nalepnice?

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da vozač sme upravljati lakim električnim vozilom na putu ukoliko je na vozilu postavljena nalepnica, koju izdaje Agencija, iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Kaznenim odredbama istog Zakona predviđena je novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara ukoliko vozač upravlja trotinetom bez nalepnice. Dakle, imajući u vidu da se radi o fiksnom iznosu bez obavezne mere, ukoliko vas ovlašćeno službeno lice zaustavi i ustanovi da ne posedujete nalepnicu izdaće vam prekršajni nalog, koji ako platite u roku od 8 dana iznos novčane kazne je zapravo 5.000 dinara.

Koje su još zakonske obaveze vozača trotineta?

Pored ovog teksta bitno je napomenuti da vozači trotineta imaju i druge obaveze prilikom upravljanja trotinetom na kolovozu. Tako je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano da vozač lakog električnog vozila prilikom upravljanja vozilom na kolovozu mora nositi svetloodbojni prsluk, a izuzetno vozač lakog električnog vozila mora nositi svetloodbojni prsluk ili biti osvetljen ili označen reflektujućom materijom noću i u uslovima smanjene vidljivosti kada se kreće biciklističkom stazom, odnosno pešačko-biciklističkom stazom. Vozaču trotineta zabranjeno je da prevozi drugo lice na trotinetu kojim upravlja.

Dalje vozač trotineta obavezan je da za kretanje koristi biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku, ukoliko ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, vozač lakog električnog vozila može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h, gde je dodat još jedan izuzetak, a to je da lice koje je navršilo 18 godina života može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h.

Sankcije za nepoštovanje ovih propisa koji su ovde navedeni propisani su u novčanim iznosima (i jedna sankcija predviša i kaznu zatvora) i to:

  1. ukoliko trotinetom upravljate na autoputu ili motoputu predviđena je kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili 30 dana zatvora, i za ovaj prekršaj se podnosi Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, dok ukoliko upravljate trotinetom osim na autoputu ili motoputu onda je predviđena novčana sankcija u iznosu od 10.000 dinara
  2. ako prevozite drugo lice na trotinetu, niste osvetljeni, nemate prsluk onda je kazna propisana na iznos od 10.000 dinara, odnosno 3.000 dinara ukoliko niste osvetljeni, odnosno nemate svetloodbojni prsluk kada se krećete u uslovima smanjene vidljivosti i to biciklističkom stazom, odnosno pešačko-biciklističkom stazom.

Na kraju izvodi se zaključak da ste u obavezi da za svoj trotinet izvadite nalepnicu i da ga propisno obeležite, odnosno da nalepnicu postavite na vidno mesto, kao i da se prilikom upravljanja trotinetom pridržavate i drugih obaveza koji je Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisao.

Za sva dodatna pitanja mozete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na našim profilima na Facebook-u i Instagramu.

U Nišu,

Adv. Aljoša R. Šmalcelj

април 10, 2024
© 2024 - Advokatska kancelarija Šmalcelj Niš
Web dizajn - WebDiz Studio
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram